المنتجات:

رشاشات:

             1-  رشاشات زراعيه 
 
             2- رشاشات  حدائق 
 
             3-  رشاشات ضبابيه (Mist @ Fogger)